Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Καταστατικό Εκτύπωση E-mail

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ " (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.) .
Η εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια τις λέξεις << Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου , Έδρα Πάτρα >> και στη μέση την κεφαλή του Ιπποκράτη .

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ
1.Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των γιατρών της Δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου , ο προβληματισμός των μελών της πάνω σε ζητήματα δημόσιας υγείας καθώς και η μελέτη αυτών από επιστημονικής πλευράς.
α)Για την επιτυχία των σκοπών της η εταιρεία εκδίδει
1) Επιστημονικό περιοδικό .
2.Διοργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις που ,με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιηθούν  και εκτός έδρας .
3.Διοργανώνει το Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους της Πελοποννήσου και  εμβόλιμα  προσυνεδριακές ημερίδες που θα γίνονται κατά προτεραιότητα εκτός της έδρας της Ι.Ε.Δ.Ε.Π.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Ι.Ε.Δ.Ε.Π. προέρχονται :
α) Από δικαιώματα εγγραφής των μελών της .
β) Από την ετήσια συνδρομή των μελών της .
γ) Από τα έσοδα του Παμπελοποννησιακού Ιατρικού συνεδρίου ,προσυνεδριακών ημερίδων,επιστημονικών εκδηλώσεων κ.λ.π.
δ) Από διάφορες δωρεές , κληροδοτήσεις κ.λ.π..
ε) Απο τά έσοδα του περιοδικού ,που εκδίδει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΕΛΗ
Τα μέλη της Εταιρείας είναι τακτικά και επίτιμα .
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ , μπορεί να γίνει κάθε γιατρός που είναι εγκατεστημένος στους νομούς στην Πελοπόννησο και τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας , Ζακύνθου και Κεφαλληνίας .
Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους της Εταιρείας χρειάζεται η υποβολή έγγραφης αίτησης του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ε.Δ.Ε.Π., που να ζητεί την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών της εταιρείας και δηλώνει :
α) Ότι ασκεί την Ιατρική ή είναι συνταξιούχος γιατρός σε ένα από τους παραπάνω νομούς .
β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .
Το Δ/κό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει , με απόφαση κατά πλειοψηφία των παρόντων , την εγγραφή του υποψηφίου στο Μητρώο των μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση απόρριψης ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας που αποφασίζει , με πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών , τελεσίδικα για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης .
Ο Γεν. Γραμματέας γνωστοποιεί αμέσως εγγράφως στον αιτούντα οποιαδήποτε απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου ή της Γεν. Συνέλευσης και τον καλεί , σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του , να καταθέσει στο Ταμείο της Εταιρείας το δικαίωμα εγγραφής .Εφ' όσον το υποψήφιο μέλος δεν καταθέσει το δικαίωμα εγγραφής του μέσα σε τρεις μήνες από την γνωστοποίηση της αποδοχής της αίτησής του , η απόφαση που πάρθηκε θεωρείται άκυρη .
Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε δέκα Ευρώ  (10 ) και η ετήσια συνδρομή σε δεκαπέντε Ευρώ ( 15) . Η Γεν. Συνέλευση έχει την ευχέρεια , μετά από πρόταση του Δ/κού Συμβουλίου , με απόφασή της κατά πλειοψηφία ,να αυξήσει ή να μειώσει τα παραπάνω ποσά , καθώς και να επιβάλει έκτακτες εισφορές σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας της Εταιρείας .
Το μέλος που δεν κατέθεσε τις οφειλόμενες συνδρομές των τριών προηγούμενων ετών , χάνει την ιδιότητα του μέλους εφόσον μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του .
2.ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ : Μπορούν να ανακηρυχθούν επιστήμονες που συνέδραμαν το επιστημονικό και επιμορφωτικό έργο της Εταιρείας ή επλούτισαν την επιστήμη με αξιόλογες έρευνες και εργασίες .
Η ανακήρυξή τους γίνεται, μετά από πρόταση του Δ/κού Συμβουλίου,  στη Γεν. Συνέλευση με απόφαση των 3/4 των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών της .
Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας , δεν καταβάλλουν συνδρομές , στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου και κατοχής οποιουδήποτε αξιώματος στην Εταιρεία .
Απονομή επαίνου ή τιμητικής διάκρισης ,με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου, με σχετικό δίπλωμα  , σε μέλος ή μη μέλος που προσέφερε , κατά την εκτίμηση του Δ/κού Συμβουλίουι ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία , στην Ιατρική επιστήμη ή στην δημόσια υγεία .
Απονομή μεταλλίου εξαιρέτων πράξεων  με ειδικό δίπλωμα , σε μέλος της Εταιρείας που ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στη ζωή της Εταιρείας και επί μακρό χρονικό διάστημα , πλέον των 5 χρόνων ή διατέλεσε πρόεδρος σε 2 συνεχείς περιόδους με απόφαση των 3/4 των μελών του Δ/κού Συμβουλίου και με έγκριση των 3/4 των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών της Γεν. Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οργανα της Εταιρείας είναι : Η Γενική Συνέλευση ,το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή .

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.Η Εταιρεία διοικείται απο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια απο την Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και απο ενιαίο ψηφοδέλτιο .Η θητεία του είναι τριετής .
2.Το νεοελογέν Δ.Σ. ,υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος μέλους του, ,συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο ,Αντιπρόεδρο ,Γραμματέα , Ταμία και Ειδικό Γραμματέα .Ο Πρόεδρος ,ο Γραμματέας ,ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας πρέπει απαραίτητα να διαμένουν και να ασκούν την ιατρική στην Πάτρα.
3.Ο πλειοψηφών σύμβουλος καλεί τους επιτυχόντες ,εντός 10 ημερών απο την διενέργεια των εκλογών ,να συγκροτηθούν σε σώμα.Οι έγγραφες προσκλήσεις πρέπει να ληφθούν απο τα μέλη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της σύγκλησης .Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα συνεδρίαση με τον ίδιο τρόπο εντός 8 ημερών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ,για κάθε αξίωμα ,είναι περισσότεροι απο δύο και δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των παρόντων στην πρώτη ψηφοφορία , αυτή επαναλαμβάνεται με συμμετοχή των δύο πρώτων ,ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ,γίνεται κλήρωση.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτική συνέλευση δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που το αποφασίζει ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως απο επτά (7) τουλάχιστον μέλη του . Στην τελευταία περίπτωση υποχρεώνεται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το συμβούλιο εντός οκτώ (8) ημερών.Οι έγγραφες προσκλήσεις των μελών για κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποστέλλονται απο τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ώστε να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ημερομηνίας της συνεδρίασης , αναφέρουν δε τα προς συζήτηση θέματα .Μπορεί να συζητηθεί και θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά απο πρόταση ενός μέλους του Δ.Σ. η οποία θα πρέπει να γίνει ομόφωνα δεκτή απο τα παρόντα μέλη.
α)Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία οταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου .
β) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία .
γ)Επί προσωπικού ζητήματος διενεργείται μυστική ψηφοφορία .
δ)Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση του Προέδρου .
5)Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα απο τρείς συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται οτι, παραιτείται . Τη θέση του παίρνει μετά απο απόφαση του Δ.Σ.και έγγραφη πρόσκληση του Προέδου και του Γεν. Γραμματέα ,ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος.
Το μέλος , το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα για τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις , έχει δικαίωμα προσφυγής στην πρώτη Γενική Συνέλευση , η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών τελεσίδικα για την περίπτωσή του .
Σε νομούς που δεν εκπροσωπούνατι από την εκλογική διαδικασία στο Δ.Σ. της ΙΕΔΕΠ μπορεί το Δ.Σ. με απόφασή του και μετά από πρόταση οιουδήποτε μέλους του, να ορίζει εκπροσώπους τουλάχιστον ένα για κάθε νομό που θα προωθούν και θα προβάλλουν το έργο της ΙΕΔΕΠ . Απαραίτητη προϋπόθεση για τους εκπροσώπους είναι να διαμένουν και να ασκούν την ιατρική στους αντίστοιχους νομούς και να έχουν δείξει αξιόλογη δραστηριότητα ,συμμετοχή στις εκδηλώσεις και εν γένει ενδιαφέρον για το έργο και τους σκοπούς της ΙΕΔΕΠ .

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων-Συνεδρίων .
2) Η συγκρότηση επιμέρους επιτροπών με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
3) Η επίλυση τρεχόντων ζητημάτων.
4) Ο έλεγχος των ενεργειών του Προεδρείου, των επιμέρους επιτροπών και γενικά κάθε δραστηριότητας της εταιρείας.
5) Η συγκρότηση της επιτροπής έκδοσης επιστημονικού περιοδικού και η εποπτεία έκδοσής του .
6)Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί μόνον στη Γενική Συνέλευση.Κάθε απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις    του παρόντος καταστατικού και τίς αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης .
7) Τα μέλη του Δ.Σ.  ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους ή με διαφωνία τους . Η τυχόν διαφωνία τους πρέπει να είναι καταγεγραμένη στα πρακτικά τα οποία επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφονται απο όλα τα μέλη του Δ.Σ.
8) Το Δ.Σ. ορίζει ως υπεύθυνο φροντιστή της περοιυσίας της Εταιρείας.
9) Η αντικατάσταση του Προέδρου επέρχεται, αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για τρείς συνεχόμενους μήνες ή υποβάλλει την παραίτησή του οικειοθελώς . Το Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει νέο Πρόεδρο , σύμφωνα με το άρθρο 6ο του παρόντος , γίνεται νέα αναδιάρθρωση στο Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
1)Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών, ως και έναντι παντός τρίτου .
2) Καλεί , μέσω του Γραμματέα , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρείας .
3) Διακόπτει ή  διαλύει οποιαδήποτε συνέλευση στην οποία απειλούνται αντεγκλήσεις .
4Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης έστω και αν δεν συμφωνεί με αυτές .
5) Φροντίζει για την πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
6)Συνυπογράφει με τον Γεν.Γραμματέα ολα τα έγγραφα καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν.Συνελεύσεων .
7)Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας μετά απο απόφαση του Δ.Σ. . Ειδικά για την απόφαση πρόσληψης έκτακτου εισπράκτορα συνδρομών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο οταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.Σε κώλυμα ή απουσία και του αντιπροέδρου αυτόν αναπληρώνει ο αρχαιότερος στην άσκηση της ιατρικής σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
1) Συντάσσει και συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και όλα τα έγγραφα της Εταιρείας.
2)Τηρεί τη σφραγίδα ,τα αρχεία και το μητρώο των μελών της Εταιρείας και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της .
3)Καταχωρεί στο τηρούμενο Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων κάθε έγγραφο ή έντυπο που παραλαμβάνει ή αποστέλλει η Εταιρεία  .
4)Ανακοινώνει στην αμέσως επόμενη συνέλευση του Δ.Σ. ,το περιεχόμενο του κάθε εισερχομένου ή εξερχομένου εγγράφου.
5)Τηρεί ,επίσης ,κατάλογο παρουσίας των μελών σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ειδικός Γραμματέας, ο οποίος βοηθά  τον Γενικό Γραμματέα .
Ειδικός Γραμματέας  ορίζεται ,ενα απο τα μέλη του Δ.Σ. στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία και με προκαθορισμένες απο αυτό  αρμοδιότητες .Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο νεώτερος στην άσκηση της ιατρικής σύμβουλος .

ΑΡΡΘΟ 11ο : ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
1)Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή αυτού που εισέπραξε .
2)Εισπράττει κάθε εισφορά συνδρομή  των μελών καθώς και όλα γενικά τα έσοδα της Εταιρείας.
3)Ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδει αφού προηγουμένως εγκριθεί η σχετική δαπάνη απο το Δ.Σ. .
4)Υπογράφει τα εντάλματα ,τα οποία απαραίτητα φέρουν και την υπογραφή  του Προέδρου , και τα σφραγίζει με τη σφραγίδα της εταιρείας .
5)Εχει αστική ευθύνη και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.
6)Καταθέτει στη Τράπεζα όλες τις εισπράξεις .
7)Τηρεί βιβλίο ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών.
Ο ταμίας για τις επείγουσες ανάγκες τις Εταιρείας δικαιούται να έχει  στα χέρια του, ποσό μέχρι τριακοσίων Ευρώ (300) .
8)Συντάσσει και υποβάλλει ,εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, την φορολογική δήλωση της Εταιρείας στην οικεία Δ.Ο.Υ..
9)Εκθέτει στην πρώτη τακτική Συνέλευση κάθε χρόνου τον απολογισμό του έτους που έληξε .Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό του επομένου έτους ,ο οποίος τίθεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης .
10)Υπενθυμίζει εγγράφως , τον τελευταίο μήνα κάθε έτους ,την οφειλόμενη συνδρομή και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ..
Εάν ο ταμίας δεν εκτελεί τα οριζόμενα με το άρθρο τούτο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ.  και αντικαθίσταται με αλλο μέλος του Δ.Σ., μετά απο ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή  είναι τριμελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και απο ενιαίο ψηφοδέλτιο απο την Γενική Συνέλευση.Η θητεία της είναι τριετής.
Ο πλειοψηφών σύμβουλος ,εντός 10 ημερών απο τις αρχαιρεσίες ,καλεί τα μέλη της Ε.Ε. να εκλέξουν Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
Η Ε.Ε. ελέγχει και εποπτεύει:
1) Τα πεπραγμένα και τη διαχείρηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τη διαχείρηση του Ταμία .
3)Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρείας και ζητά εξηγήσεις επ'αυτών ετησίως ,καλουμένη πρός τούτο απο τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
4)Συντάσσει ετήσια έκθεση με το πόρισμά της  την οποία και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο . 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες .
ΤΑΚΤΙΚΗ
Γίνεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και εντός του πρώτου τριμήνου.
ΕΚΤΑΚΤΗ
1.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Οταν το ζητήσουν τριάντα (30) τουλάχιστον μέλη της Εταιρείας ,με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. , στην οποία θα περιέχει το προς συζήτηση θέμα.Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών απο την υποβολή της αίτησης .Οι προσκλήσεις για κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση στέλνονται, με ευθύνη του Προέδρου και του Γ.Γραμματέα , σε κάθε μέλος της Εταιρείας με τρόπο ώστε να λάβουν γνώση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν απο την ορισμένη ημέρα της συνέλευσης.
3.Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον παρεβρίσκεται  το 1/5 των  μελών . Σε περίπτωση μη απαρτίας ,με την ίδια πρόσκληση, συγκαλείται  νέα Συνέλευση εντός 7 ημερών με τα ίδια θέματα, με απαρτία τουλάχιστον είκοσι (20) μελών.Σε περίπτωση μη απαρτίας και στην δεύτερη συνέλευση , σύγκληση άλλης συνέλευσης , με το ίδιο θέμα,αποκλείεται πριν την πάροδο τριμήνου και τότε θεωρείται πρώτη.
4.Ενα μέλος για να μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχει εκπληρώσει τις προβλεπόμενες απο το παρόν καταστατικό και απο τις αποφάσεις του Δ.Σ. οικονομικές υποχρεώσεις.Πληρωμή καθυστερημένων εισφορών γίνεται και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή των αρχαιρεσιών .
Οι αποφάσεις λαμβάνονται απο την πλειοψηφία των παρόντων και των ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός αν για κάποιο θέμα ορίζει διαφορετικά το παρόν καταστατικό .
5.Απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή την διάλυση της Εταιρείας απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον των μισών ταμειακώς εντάξει μελών της εταιρείας και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
6.Αποφάσεις που αφορούν την επιβολή έκτακτης εισφοράς ,την έγκριση λογοδοσίας ,την συγχώνευση με άλλες εταιρείες λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία με παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.
7.Στην τακτική Γενική Συνέλευση ,το Δ.Σ. λογοδοτεί δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους .Διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρησης .
8.Η Συνέλευση εγκρίνει ή οχι τη διαχείρηση κατά πλειοψηφία των παρόντων.
9.Οι ετήσιες επιστημονικές συνεδριάσεις της εταιρείας δεν πρέπει να είναι λιγότερες απο 5 .Το Δ.Σ. να ορίζει συνεδριάσεις και εκτός Πατρών .
α)Οποιοσδήποτε απο τα μέλη της Εταιρείας ή ακόμα και μη μέλος ,επιθυμεί να αναπτύξει επιστημονικό θέμα στις συνεδριάσεις της Εταιρείας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Εταιρείας για τον τίτλο της ομιλίας ή ανακοίνωσης ,την διάρκειά της και ευρεία περίληψη αυτής.Η ίδια διαδικασία ακολουθείται προκειμένου για συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης απο ομάδα ομιλητών.
β)Ο κάθε ομιλητής οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρώς με το θέμα και τη διάρκεια της ομιλίας ,οπως και στους κανονισμούς ,οι οποίοι καθορίζονται απο τον εκάστοτε συντονιστή της εκδήλωσης.
γ)Το Δ.Σ. συντάσσει το πρόγραμμα της συνεδρίασης ,το οποίο  περιλαμβάνει το όνομα του ομιλητή ,το θέμα και  τη διάρκεια της ομιλίας και το αποστέλλει στα μέλη της εταιρείας .
δ)Οι ομιλητές ,μετά τη συνεδρίαση ,καταθέτουν ευανάγνωστο αντίγραφο του κειμένου της ομιλίας.Εφόσον το επιθυμεί ο ομιλητής ,ή ομάδα ομιλητών η συντακτική επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού μπορεί να εγκρίνει τη δημοσίευση του κειμένου της ομιλίας ,ή περίληψη αυτής, σε προσεχές τεύχος του περιοδικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
1.Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  στα όργανα της Εταιρίας, έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
2.Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πρίν την έναρξη της ψηφοφορίας.
3.Η προκύρηξη των εκλογών ,γίνεται ύστερα απο απόφαση του Δ.Σ.απο τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 45 ημέρες πριν απο την ημερομηνία διενεργείας τους .
α) Με έγγραφη κοινοποίηση προς τα μέλη ,τουλάχιστον 30 ημέρες πρό των εκλογών ,καλούνται όσοι το επιθυμούν να υποβάλλουν εγγράφως υποψηφιότητα προς το Δ.Σ.
β) Η έγγραφη υποψηφιότητα θα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή .
γ)Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνον τα τακτικά μέλη και τα ταμειακώς εντάξει.
δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνον όσοι συμπλήρωσαν 2 έτη τουλάχιστον απο την εγγραφή τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο και ένα έτος απο την εγγραφή τους ως μέλη στα μητρώα της Εταιρείας.
ε) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 20 ημέρες πρό των εκλογών.
4.Το Δ.Σ. 15 ημέρες τουλάχιστον πρό των εκλογών ,συνέρχεται, και ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες .
5.Ο κατάλογος των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. , αποστέλλεται σε ολα τα μέλη με έγγραφη πρόσκληση ,η οποία καθορίζει τον τόπο , την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
α)Η έγγραφη πρόσκληση πρέπει να έχει ληφθεί απο κάθε μέλος 7 ημέρες τουλάχιστον προ τών εκλογών.
β) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και τα ταμειακώς εντάξει μέλη , τα οποία εχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου 3 μήνες τουλάχιστον πρό των εκλογών και στο μητρώο της Εταιρείας 1 μήνα προ των εκλογών.Κατά την Γενική Συνέλευση των μελών προηγείται διαδιακσία οικονομικού απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ..
6.Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών.
7.Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε.
α) Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων και ο τόπος άσκησης της ιατρικής με αλφαβητική σειρά .
β)Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλους τους νομούς .
γ)Το ψηφοδέλτιο ρίπτεται σε μία ψηφοδόχο .
8)Κάθε μέλος της εταιρείας προσέρχεται αυτοπροσώπως παραλαμβάνει απο την Εφορευτική Επιτροπή ενα ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε..
α)Εκλέγονται οι 13 που πλειοψήφισαν ,για το Δ.Σ.,.Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων παραμένουν διαθέσιμοι ως αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά πλειοψηφίας σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων των 13 μελών του Δ.Σ.
β)Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα σταυροδοτήσεως μέχρι και 13 υποψηφίων για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε..Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν τεθούν  περισσότεροι των 13 σταυροί .
γ) Με εξουσιοδότηση μπορούν να ψηφίσουν ,κατ'εξαίρεση , μέλη που εφημερεύουν σε Νοσοκομεία ή ασθενούν.Ο εξουσιοδοτών στέλνει, σε ένα απο τα τακτικά μέλη της Εταιρίας που έχει δικαίωμα ψήφου ,θεωρημένη εξουσιοδότηση απο τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο Πατρών συνοδευόμενη με βεβαίωση του νοσοκομείου ή του Συλλόγου οτι, εφημερεύει ή ασθενεί . Το εξουσιοδοτημένο μέλος δεν μπορεί να ψηφίσει για παραπάνω απο ένα εξουσιοδοτούντα .
δ) Τα μέλη της Εταιρείας που διαμένουν εκτός Πατρών μπορούν να ψηφίσουν και με συστημένη επιστολή ως εξής .Τοποθετούν το ενιαίο ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελλο που έχουν ήδη παραλάβει ,κλεισμένο με προσοχή, τον οποίο τοποθετούν σε μεγαλύτερο φάκελλο,που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και το ταχυδρομούν συστημένο πρός τον Γενικό Γραμματέα της Ι.Ε.Δ.Ε.Π. .Η συστημένη επιστολή πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον μέχρι την ημέρα των εκλογών προκειμένου να ληφθεί υπόψιν στην καταμέτρηση .
9.Η διάρκεια της ψηφοφορίας και το τέλος της καθορίζεται απο το Δ.Σ. και είναι γνωστή στα μέλη εκ των προτέρων ,διότι αναγράφεται στις προσκλήσεις που αποστέλλει το Δ.Σ. ,προ των εκλογών.
α)Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ,αρχίζει η διαλογή των ψήφοδελτίων απο την Εφορευτική Επιτροπή .
β)Με το πέρας της διαλογής , η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας .
γ) Συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών στο οποίο αναγράφονται   με σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων.
δ) Ανακηρύσσει ως επιτυχόντες τους 13 πρώτους για το Δ.Σ. και τους τρείς πρώτους για την Ε.Ε. .Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος .Οι υπόλοιποι υποψήφιοι με τη σειρά των σταυρών προτίμησης αναγράφονται ως επιλαχόντες .
ε) Οποιοδήποτε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει στην Εφορευτική Επιτροπή έγγραφη ένσταση κατά του κύρους των εκλογών το  αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.Αρμόδια για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποφασίζει αυθημερόν τελεσίδικα και συντάσσει σχετικό πρακτικό .

ΑΡΘΡΟ 15ο
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται απο το παρόν καταστατικό ,θα ρυθμίζεται απο τη σχετική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων , κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και απόφασης του Δ.Σ. ,με παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των τακτικών μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των μελών.
Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του απο τα παρακάτω μέλη της Εταιρείας , στην Πάτρα την   29/3/2003.